“Виз”, “Визийн зөвшөөрөл” болон “Оршин суух зөвшөөрөл /ОСЗ/” гурав нь  тусдаа ойлголт юм/ビザ許可書・査証・在留資格について

2020-06-10  

Япон Улсын Хууль зүйн яамнаас олгодог , Япон Улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайдын яам /ЭСЯ/ болон “Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар /ХШНОСХГ/-аас олгодог “Виз”, “Визийн зөвшөөрөл” болон “Оршин суух зөвшөөрөл /ОСЗ/” гурав нь  тусдаа ойлголт юм.

Визийн зөвшөөрөл гэдэг нь гадаад улсын иргэн Япон улсын хилийн боомтод ирэхэд виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичгийг хэлдэг .
Япон улсын виз гэдэг нь гадаадын иргэнд Япон улсын хилээр нэвтрэх эрх олгосон зөвшөөрлийн хуудсыг хэлнэ.

Виз нь Богино хугацаа ба урт хугацааны гэж 2 хуваагдана. “Богино хугацаа”-ны виз 15-90 хүртэл хоногоор зорчих ажил хэргийн, аяллын, төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын шугамаар болон эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо, сурвалжлаг, судалгаа, уран бүтээлийн тайлан, тоглолт зохион байгуулах зэрэгт тус визийг олгоно. Түүнчлэн гэр бүлийн гишүүд болон хамаатан садан найз нөхөдөө урих үед олгох виз энэ төрөлд хамаарна..“Богино хугацаа”-ны визийн ангилал нь ажил хөдөлмөр эрхлэх, сургуульд суралцах, гэр бүлийн гишүүний хувиар хамт амьдрах зэрэг урт хугацаагаар ирэх зорилгод нийцэхгүй.

“Урт хугацаа”-ны виз нь гадаадын иргэн Япон Улсад ОРШИН СУУХ зорилго шаардлага дээр үндэслэн урьдчилан хариуцсан газарт хүсэлт гаргаж, визийн зөвшөөрөл олгогдсоны үндсэн дээр уг визийг авах ба визийг авна..  Виз/шар хуудас/ аваад 3-сарын дотор Япон улсын хилээр нэвтрэх шаардлагатай бөгөөд хил дээр “Оршин суух зөвшөөрөл” –ийн картаа гардаж авна. ОСЗк-г гардан авснаас хойш 14 хоногийн дотор оршин суух бүртгэлээ хийлгэх шаардлагатай.

Танд виз болон визийн зөвшөөрөл нь бүрдүүлэх бичиг баримтын бүрдэл дутуу, виз олгох үндэслэлээ тодорхойлж чадаагүй зэргээс хамааран  асуудал тулгарсан бол бидэнд хандаарай.

Бид мөн визийн бүх үйлчилгээ /Визийн зөвшөөрөл хүсэх, визний материал бүрдүүлэлт, оршин суух зөвшөөрлийн бүртгэл-хасалт, сунгалт, ангилал өөрчлөх , татгалзсан хариу авсан иргэний дахин виз мэдүүлэг хийх, харласан иргэдийн хуулийн зөвлөгөө, оршин суух зөвшөөрөл олгуулах боломжуудыг судлан тайлбар өгөх зэрэг бүх талийн туслалцаа үзүүлж байна.

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ /ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ/ ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ 《ᠸᠢᠽ》᠂ 《ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ 》 ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ  ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃
ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠸᠢᠽ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠴᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠢᠽ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠸᠢᠰᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ. 《ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ》  ᠸᠢᠽ 15-90 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠭᠡ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠸᠢᠰᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠸᠢᠽ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ..《ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ》  ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃
《ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ》  ᠸᠢᠽ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠭ ᠸᠢᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠸᠢᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ..  ᠸᠢᠽ/ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ/ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 3  ᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ》 –ᠡᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ОСЗ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 14 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠽ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠸᠢᠽ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠥᠨ ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ /ᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠸᠢᠽᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠸᠢᠽ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*