Амабиэ лус биднийг шинэ Төрлийн Корона вирусээс аварна гэдэгт итгэж байна/アマビエについて

2020-05-21  

Амабиэ буюу Японы үлгэр домогын эзэн хүмүүсийг өвчин зовлонгоос авран хамгаалагч шувуун нүүртэй, гурван хөлтэй лусын дагина Домогт өгүүлснээр 1846 оны 5-р сард Японы баруун өмнөд тэнгист гарч ирсэн гэдэг ба Эдо он тооллын үед дүр нь дүрслэгдэн үлджээ.
Түүний тухай олон үлгэр домог байх бөгөөд Японы ард иргэд энэ удаа шинэ төрлийн Корона вирусээс Амэбиэ лус авран хамгаалж түргэн намжаах тухайд залбиран итгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зургийг нь ихэд гаргах болсон төдийгүй Японы сайн дурын уран бүтээлчид маш олон янзаар урлаж бүтээсэн байна. Мөн хүнсний бүтээгдэхүүн ч хийгдсэн байна шүү.
Амабиэ лусын дагина Япон улсын эрүүл мэндийн яамны сахиус ажээ. Та бүхэндээ сонирхуулах үүднээс цахим холбоос хуудаснуудыг хавсаргав. Амабиэ улсын тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Япон хэл дээр уншиж сонирхох бол доорх холбоосоор зочлоорой.

ᠠᠮᠠᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠡᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠲᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 1846 ᠣᠨ ᠤ 5  ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠳᠣ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠴᠤ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ᠃
ᠠᠮᠠᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠠᠵᠡᠢ. ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠠᠷᠭᠠᠪ᠃ ᠠᠮᠠᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

https://en.wikipedia.org/wiki/Amabie#/media/File:Higo_Amabie.jpg

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000620717.jpg


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

2020-10-27
Тусгай үүргийн нислэгээр явах иргэдийн анхааралд/10月28日の特別便で帰国される皆知っている

2020-10-27
Япон улсад их дээд сургууль болон магистер төгссөн, Япон хэлний N1 түвшинтэй бол Токүтэйкацүдо-46 виз горилоно/特定活動46号(日本の大卒者でN1合格者)

2020-10-27
2020 оны 11 сард үйлдэгдэх тусгай үүргийн нислэгийн хуваарь/11月に運航予定のミアットモンゴル航空会社特別便について

2020-10-22
Япон улсад ажиллаж буй гадаад иргэдийн тоон үзүүлэлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хуулийн товч мэдээлэл/在日外国人就労者と就労知識について

2020-10-22
Япон улсын Цагаачлалын албаны албан есний мэдээллийн бас нэгэн холбоос/東京出入国在留管理局の公式アカウントについて

2020-10-22
Корона вирусийн нөлөөтэй холбоотой гадаадын иргэдэд одоо хэрнэ үзүүлэж буй дэмжлэг/新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①(外国人への支援)

2020-10-21
Япон улсад оршин сууж буй иргэн “Ур чадвартай ажилтан”/Токүтэйгино-1 ангиллын ажиллах виз болгох тухай/在留中の場合取得している在留資格を特定技能ビザに切り替える流れについて

*