Япон улсын засгийн газрын зүгээс Коронагийн нөлөөгөөр цагийн ажилгүй болсон оюутнуудад 200,000 хүртэлх иений тэтгэмж олгоно/アルバイト収入減の学生に最大20万円給付決定 政府 新型コロナ

2020-05-21  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн тархалтын улмаас цагийн ажлаа алдсан оюутнуудад засгийн газрын зүгээс дэмжлэг өгөх зорилгоор 200,000 хүртэл иений тэтгэлэг олгохоор 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар шийдвэрлэжээ. Нийт53.1тэр бум иен зарцуулагдах бөгөөд тус төсвийг энэ онд анхлан баталсан 1.5 их наяд иений эрсдэлийн сангаас гаргах юм байна.

Үүнд цагаар ажиллаж байсан ажлын газрын үйл ажиллагаа нь зогсож орлогогүй болсон оюутанд 100,000 иен, харин 住民税非課税世帯 хүн амын орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн оюутанд 200,000 иенийг тус тус олгох юм байна.

Тус иений тэтгэлгийг тухайн оюутны сурч буй сургууль /их дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль, Япон хэлний сургууль/-аар дамжуулан авсан бодит мэдээлэл дээр үндэслэн Япон улсын оюутныг дэмжих байгууллага日本学生支援機構-аар дамжуулан олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Япон хэлээр доорх холбоосоор орж авна уу.

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 200᠂000 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 53.1 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠮ ᠢᠶᠡᠩ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 1.5 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 100᠂000 ᠢᠶᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 住民税非課税世帯 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 200᠂000 ᠢᠶᠡᠩ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠰ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ/ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ日本学生支援機構 ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200519/k10012435761000.html?fbclid=IwAR0NWxVjlzMffZN4n_lNGKIJp6abDVI2qXU-ktyU2EKqHOqSqeGr6yxYmpo


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*