Япон улсын засгийн газрын зүгээс Коронагийн нөлөөгөөр цагийн ажилгүй болсон оюутнуудад 200,000 хүртэлх иений тэтгэмж олгоно/アルバイト収入減の学生に最大20万円給付決定 政府 新型コロナ

2020-05-21  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн тархалтын улмаас цагийн ажлаа алдсан оюутнуудад засгийн газрын зүгээс дэмжлэг өгөх зорилгоор 200,000 хүртэл иений тэтгэлэг олгохоор 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар шийдвэрлэжээ. Нийт53.1тэр бум иен зарцуулагдах бөгөөд тус төсвийг энэ онд анхлан баталсан 1.5 их наяд иений эрсдэлийн сангаас гаргах юм байна.

Үүнд цагаар ажиллаж байсан ажлын газрын үйл ажиллагаа нь зогсож орлогогүй болсон оюутанд 100,000 иен, харин 住民税非課税世帯 хүн амын орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн оюутанд 200,000 иенийг тус тус олгох юм байна.

Тус иений тэтгэлгийг тухайн оюутны сурч буй сургууль /их дээд сургууль, мэргэжлийн сургууль, Япон хэлний сургууль/-аар дамжуулан авсан бодит мэдээлэл дээр үндэслэн Япон улсын оюутныг дэмжих байгууллага日本学生支援機構-аар дамжуулан олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Япон хэлээр доорх холбоосоор орж авна уу.

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 200᠂000 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 53.1 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠮ ᠢᠶᠡᠩ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 1.5 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠤᠳ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 100᠂000 ᠢᠶᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 住民税非課税世帯 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 200᠂000 ᠢᠶᠡᠩ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠤᠰ ᠢᠶᠸᠨ ᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ/ ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ日本学生支援機構 ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200519/k10012435761000.html?fbclid=IwAR0NWxVjlzMffZN4n_lNGKIJp6abDVI2qXU-ktyU2EKqHOqSqeGr6yxYmpo


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2024-05-15
БШУЯ, Шинагава дүүрэг, ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа.

2024-03-06
“НОМИН ТАЛСТ” ЯПОНД!

2024-01-22
2024 онд Японы Нотогийн хойгт болсон газар хөдлөлтийн сэргээн босголтонд зориулж Монгол Улсын Засгийн газар тусламж үзүүллээ.

2024-01-10
Япон Улсын Ното хойгийн газар хөдлөлт

2023-12-07
Интертайнмент визний талаар【興行】

2023-11-20
Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023-11-17
“Япон хүний эхнэр/нөхөр” (日本人の配偶者等) гэх оршин суух зөвшөөрлийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэе.

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

*