Шинэ төрлийн Корона вирусийн эсрэг авсан арга хэмжээний хүрээнд Япон улсад 技術・人文知識・国際業/Engineer Specialist in Humanities. Int ISevices  ангиллын оюуны хөдөлмөр эрхлэх визтэй иргэд болон бусад ангиллын ажиллах эрхтэй визтэй иргэдийн анхааралд/新型コロナの影響で仕事量が減ったり、会社を解雇されてしまった場合、アルバイトができる制度について

2020-05-22  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн нөлөөгөөр ажил орлого буурч цалингүй болсон болон ажилгүй болсон /хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан/技術・人文知識・国際業/Engineer Specialist in Humanities Int ISevices  ангиллын оюуны хөдөлмөр эрхлэх визтэй болон бусад ангиллын хөдөлмөр эрхлэх визтэй иргэдэд цагийн ажил хийхийг зөвшөөрсөн байна.

Үүнд өөрийн сайн дураар хүсэлт гаргаж ажлаасаа гарсан иргэд хамаарахгүй. Компанийн дотоод үйл ажиллагаанаас хамаарч ажил олгоогүй, цалинжуулж чадахгүй байдалд хүрч хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгосон, цалингийн дүн хэт буурсан, цалин огт олгоогүй, зэрэг шалтгаанаар гэртээ байгаа иргэд хамаарна гэжээ.

Та цагийн ажил хийхийн тулд:

1.    Ажилгүй болсон/хөдөлмөрийн гэрээ дууссан/иргэний хувьд гаргасан компаниасаа ямар шалтгаанаар таныг гаргасан тухай бичгээр тайлбар буюу тодорхойлолт гаргуулж авах.

2.    Ажлаасаа гараагүй ч цалин орлого маш ихээр буурсан, ажил багассан иргэний хувьд энэ тухай компанитайгаа сайтар ярилцаж компанийн зүгээс зөвшөөрвөл, зөвшөөрсөн тодорхойлолт авах.

Японоор アルバイトができる資格外活動許可を申請 гэж хэлнэ.

Хэдий хугацаанд хүчинтэй вэ?

Тус зөвшөөрөл олгогдсон өдрөөс эхлэн 6-н сар болон оршин суух зөвшөөрлийн хуулийн хүчинтэй хугацаа дуусах хүртэл гэж тооцно.

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1.    資格外活動申請書 өргөдлийн маягт бөглөсөн байх

2.    Компанийн зүгээс ажилгүй болгосон тодорхойлолт эсвэл цагийн ажил хийхийг зөвшөөрсөн тодорхойлолт

3.    Гадаад паспорт

4.    Оршин суух зөвшөөрөл буюу зайрюү карт

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ /ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ/技術・人文知識・国際業/Engineer Specialist in Humanities Int ISevices  ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠸᠢᠽ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠸᠢᠽ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ ᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠣᠭᠲᠣ ᠣᠯᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠲᠠ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠄
1.    ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ/ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ/ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ᠃
2.    ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠃
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ アルバイトができる資格外活動許可を申請 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ?
ᠲᠤᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 6 ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ?
1.    資格外活動申請書 ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭᠲᠤ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ
2.    ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
3.    ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ
4.    ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠶᠢᠷᠶᠦ ᠺᠠᠷᠲ

新型コロナの影響で仕事ができなくなった技術・人文知識・国際業務等の就労ビザの方へ


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

*