Мэдээлэл/お知らせ

2020-05-26  

Япон улс дахь “Булан” хууль эрх зүй, гёосэйшошигийн эрх бүхий байгууллага нь гадаад иргэдийн визтэй холбоотой бүх талийн мэргэжлийн зөвлөгөө бичиг баримт бүрдүүлэлт хийж таны виз мэдүүлэх, тус улсад өөрийн хувийн компанийг байгуулах /эмнэлэг, барилга, иншокүтэн буюу хоол ундны чиглэл бүхий худалдан борлуулах бүх үйл ажиллагаа, гадаад дотоод худалдаа, машин сэлбэг,техник тоног төхөөрөмж, хөдөлмөр ажилтан солилцооны компани байгуулах, гадаад улстай солилцоо болон дадлагажиг ажилтан авах эрх болон салбар компани байгуулах, салбар дэлгүүр байгуулах/,  тусгай эрх зөвшөөрөл, бүх улсын байгууллагын бүртгэл бүрдүүлэлтийг хийх, тусгай эрх зөвшөөрөл олгуулах, компанийн санхүүгийн тайлан гаргах, бизнес төлөвлөгөө гаргах, улсад тайлан тушаах зэрэг олон үйлчилгээг хүргэж байна.

Шинэ төрлийн Корона вирусийн нөлөөгөөр ашиг орлогын алдагдал орсон хувийн хэвшлүүдийг дэмжих зорилготой япон улсын засгийн газрын зүгээс олгож буй 2,000,000 хүртэлх буцалтгүй тусламжийн зээлийн мэдүүлгийг мөн сүүлийн үед хийж өгч байна.

1.      Урьдчилан уулзалтын цаг авна.

2.      Цаг авахдаа суурин болон гар утас, факс, цахилгаан шуудан, интернет хуудас, файсбүүк зэргээр цаг авч болно.  Харин утсаар цаг авах бол  10:00-19:00 цагны хооронд холбогдох боломжтой.

3.      Хагас бүтэн сайн болон амралтын өдөр цаг авах бол тус өдрөөс 3 хоногийн өмнө цаг авах шаардлагатай.

Холбоо барих утасны дугаар:

TEL:03-6875-8237

FAX:03-6431-9019

Гар утасны дугаар:070-6987-4614

070-3279-0667(Монгол хэлээр мэдээлэл авах бол)

E-mail:sarnai@bulan-solicitor.com  (Монгол хэлээр мэдээлэл авах бол)

*Дан ганц манай ажлын байр дээр ирэх бус мөн бид таньтай газар товлон очиж уулзаж болно.

Уулзалт хийж мэргэжлийн зөвөлгөө авах төлбөр 5000 иен байна. /Токио хот доторх 23-н дүүрэг дотор, Токио хотоос гадна бол замын зардал нэмэгдэнэ/.

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠪᠤᠯᠤᠨ》 ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ᠂ ᠭᠶᠠᠰᠡᠢᠱᠣᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠸᠢᠽ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠽ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ /ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠱᠣᠺᠦᠲᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭ᠂ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ/᠂  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ 2᠂000᠂000 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
1.      ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃
2.      ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠹᠠᠺᠰ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠹᠠᠶᠢᠰᠪᠥᠺ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ.  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯ  10᠄00-19᠄00 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
3.      ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 3 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠪᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄
TEL:03-6875-8237
FAX:03-6431-9019
ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ:070-6987-4614
070-3279-0667(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯ)
E-mail:sarnai@bulan-solicitor.com  (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯ)
‍ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠪᠡᠯᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ 5000 ᠢᠶᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. /ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 23 ᠍ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ/᠃


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэх тухай/婚姻証明書の手続きについて(モンゴル国)

*