Япон улс дотооддоо онц байдлын хугацааг цуцалсан боловч хилийн хориог хэвээр байлгаж байна/新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧

2020-05-26  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн халдвар, тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хилийн хөл хориог хэвээр байлгаж, виз олголтын ажлыг түр хугацаагаар хязгаарласан хэвээр байна. Хэрэв та аяллаар болон бусад тодорхой шалтгаанаар Япон улсад ирэх болон дамжин өнгөрөх гэж байгаа болон япон улсаас зорчих бол тухайн зорчих орны цагаачлалын албанаас мэдээлэл авах, нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн үгүйг сайтар шалгах хэрэгтэй бөгөөд доорх холбоосоор орж нарийн мэдээллүүдтэй сайтар танилцана уу.
* Япон улсын Гадаад харилцааны яам, засгийн газрын агентлагуудын албан вебсайт, агаарын тээврийн компаниудын мэдээлэл, тайланд үндэслэн дараах мэдээллийг бэлтгэсэн гэнэ.

Хилийн хориг, зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоосон улс орон, бүс нутгийн жагсаалт:

Монгол, Орос, Хятад, Энэтхэг, Индонез, Солонгос, Камбож, Сингапур, Ширланк, Тайланд, тайван, Непал, Пакистан, Мексик, ОХУ, Албани, Ирланд, Пакистан, Уругвай, Украин, Армен, Андорра, Бангладеш, Колумб, Беларусь, Израиль, Итали, Аргентин, Гондурас, Саудын араб, Индонез, Эстон, Эль-Сальвадор, Мальдив, Катар, Их Британи, Австри, Киргизстан, Кабо Верде, АНЭУ, Эквадор, Нидерланд, Тажикстан, Габон, Кувейт, Египет, Швейцар, Афганистан, Гвиней Бисау, Оман, Австрали, Швед, Гана, Сан Томас ба Принс, Жибути, Канад, Испани, Гвиней, Эквадорын Гвиней, Перу, Словени, Өмнөд Африк, Багамын арлууд, Доминикан, Умард Македони, Дани, Азербайжан, Антигуа Барбуда, Кипр, Герман, Казахстан, Сент-Китс ба Невис, Грек, Норвеги, Барбадос, Хорват, Ватикан, Косово, Франц, Конго, Бельги, Кот д’Ивуар, Португали, Сингапур, Мальт, Словак, Лихтенштейн, Серби, Монако, Тайланд, Люксенбург, Тайвань, Иран, Чех, БНХАУ (Хонконг, Макао), Чили, Доминик, Турк, Шинэ Зеланд, Панам, Унгар, Бахрейн, Филиппин, Финланд, Бразил, Болгар, Бруней, АНУ, Вьетнам, Босни-Герцеговин, Болив, Польш, Малайз, Молдав, Марокко, Монтенегро, Маврикий, Латви зэрэг 100 гаруй улс орон байна. Улс орны дэлгэрэнгүйг холбоосоор орж бүрэн мэдээлэл авна уу.

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ/
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠽ ᠣᠯᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
‍ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠸᠧᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠵᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠄
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ᠂ ᠺᠠᠮᠪᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠯᠠᠨᠺ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ᠂ ᠨᠧᠫᠠᠯ᠂ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠪᠠᠢ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠮᠧᠨ᠂ ᠠᠨᠳᠣᠷᠷᠠ᠂ ᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠧᠱ᠂ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠤ᠂ ᠪᠧᠯ ᠢᠶᠠᠷᠤᠰᠢ᠂ ᠢᠽᠠᠷᠣᠯ᠂ ᠢᠲᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠷᠭᠧᠨᠲ᠋ᠢᠨ᠂ ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ᠂ ᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠢᠨᠳᠥᠶᠢᠨᠧᠽ᠂ ᠡᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠡᠯ-ᠰᠠᠯᠢᠪᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠮᠠᠯᠳᠢᠪ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠢ᠂ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠪᠣ ᠸᠧᠷᠳᠧ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠺᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ᠂ ᠶᠥᠭᠢᠫᠧᠲ᠂ ᠱᠸᠧᠢᠽᠠᠷ᠂ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠭᠸᠢᠨᠧᠢ ᠪᠢᠰᠤ᠂ ᠣᠮᠠᠨ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠡ ᠳᠦ᠂ ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠪᠠ ᠫᠷᠢᠨᠰ᠂ ᠵᠢᠪᠤᠲ᠋ᠢ᠂ ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠭᠸᠢᠨᠧᠢ᠂ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠸᠢᠨᠧᠢ᠂ ᠫᠧᠷᠤ᠂ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ᠂ ᠳᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭᠤᠸᠠ ᠪᠠᠷᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠺᠢᠫᠷ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠰᠧᠨᠲ-ᠺᠢᠲ᠋ᠰ ᠪᠠ ᠨᠸᠢᠰ᠂ ᠭᠷᠧᠺ᠂ ᠨᠣᠷᠸᠧᠭᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠰ᠂ ᠬᠣᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠲ᠋ᠢᠺᠠᠨ᠂ ᠺᠣᠰᠪᠣ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠺᠣᠩᠭᠣ᠂ ᠪᠧᠯᠬᠢ᠂ ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ’ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ᠂ ᠯᠢᠬᠲ᠋ᠧᠨᠱᠲ᠋ᠧᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠰᠧᠷᠪᠢ᠂ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠯᠶᠤᠶᠢᠺᠰᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠴᠧᠬ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ (ᠬᠣᠩᠺᠣᠩ᠂ ᠮᠠᠺᠠᠣ)᠂ ᠴᠢᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠮᠢᠨᠢᠺ᠂ ᠲᠦᠺ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠽᠧᠯᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠫᠠᠨᠠᠮ᠂ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠾᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠠᠨ᠂ ᠹᠢᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢ᠂ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ-ᠭᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠂ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠽ᠂ ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ᠂ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠂ ᠮᠠᠸᠷᠢᠺ ᠦ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃ 

https://www.tokutenryoko.com/news/passage/6755


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2024-05-15
БШУЯ, Шинагава дүүрэг, ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа.

2024-03-06
“НОМИН ТАЛСТ” ЯПОНД!

2024-01-22
2024 онд Японы Нотогийн хойгт болсон газар хөдлөлтийн сэргээн босголтонд зориулж Монгол Улсын Засгийн газар тусламж үзүүллээ.

2024-01-10
Япон Улсын Ното хойгийн газар хөдлөлт

2023-12-07
Интертайнмент визний талаар【興行】

2023-11-20
Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023-11-17
“Япон хүний эхнэр/нөхөр” (日本人の配偶者等) гэх оршин суух зөвшөөрлийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэе.

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

*