Япон улсад  оршин суух зөвшөөрөлтэй оршин суугч иргэдийн тоон мэдээлэл, гарын авлага/東京在留中の外国人向けの絵マニューアルと在留外国人数について

2020-06-02  

Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газраас гаргасан 2020 оны 3 сарын сүүлийн үеийн судалгаагаар Япон улсад  оршин суух зөвшөөрөлтэй 2,933,137-н гадаадын иргэн оршин сууж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Үүний 793,164-н иргэн байнгын оршин суугч, 410,972-н иргэн дадлагажигч, 345,791-н иргэн оюутан, 352,501-н иргэн тусгай эрхтэй байнгын оршин суугч, 271,999-н иргэн технологи-хүмүүнлэг-олон улс гэсэн ангиллын визээр оршин сууж байгаа юм байна.
Токио хотод сурч, ажиллаж амьдарч байгаа нийт гадаадын 593458-н иргэн байгаа нийт гадаадын иргэдийн 20,2%-г эзэлж байна. Аль улсын иргэд хамгийн их байгаа вэ гэхээр Хятад, Солонгос, Вьетнам, Филиппин, Бразил улсын иргэд тоогоороо хамгийн дээгүүрт жагсаж байна.

Токио хотын захиргаанаас Токио хотод оршин сууж буй гадаадын иргэдэд зориулан зурагт гарын авлага шинэчлэх хэлбэрээр гаргасныг та бүхэндээ хүргэж байна.

ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 2020 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ 2᠂933᠂137  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 793᠂164 ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ᠂ 410᠂972  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠢᠭᠴᠢ᠂ 345᠂791  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ᠂ 352᠂501  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ᠂ 271᠂999  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 593458 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ 20᠂2% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ᠂ ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠠᠨ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/about/pdf/poster-leafret/frm-mongolia.pdf

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00003.html


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2024-03-06
“НОМИН ТАЛСТ” ЯПОНД!

2024-01-22
2024 онд Японы Нотогийн хойгт болсон газар хөдлөлтийн сэргээн босголтонд зориулж Монгол Улсын Засгийн газар тусламж үзүүллээ.

2024-01-10
Япон Улсын Ното хойгийн газар хөдлөлт

2023-12-07
Интертайнмент визний талаар【興行】

2023-11-20
Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023-11-17
“Япон хүний эхнэр/нөхөр” (日本人の配偶者等) гэх оршин суух зөвшөөрлийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэе.

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

2020-10-27
Тусгай үүргийн нислэгээр явах иргэдийн анхааралд/10月28日の特別便で帰国される皆知っている

*