2020 оны Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт зохион байгуулах төлөв/令和2年度外食業特定技能1号技能測定試験の実施について

2020-06-02  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн тархалтын улмаас шалгалтын тов хойшлогдсон билээ. 5 сарын 25-ний өдрөөс онц байдал цуцлагдаж тус шалгалтын комисс байгууллагын үйл ажиллагаагаа нь 27-ний өдрөөс эхэлж утсаар мэдээлэл болон зөвлөгөө өгч эхэлсэн байна.

Ажлын цагийн хуваар:

Ажлын өдрүүдэд 09:00-19:00 /12:00-13:00 хүртэл цайны цаг/

Бямба, ням, баярын өдрүүдэд амарна.

外食業特定技能1号技能測定試験/ Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт Японд зохион байгуулагдах хугацаа нь одоогоор товлогдоогүй хэвээр байгаа бөгөөд энэ талаар Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн яамны албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан зарлах ба гадаад зөвхөн Камбож улсад 6 дугаар сарын дундуур зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэнэ.

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠣ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25  ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ 27 ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ᠄
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ 09᠄00-19᠄00 /12᠄00-13᠄00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ/
ᠪᠢᠮᠪᠠ᠂ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
外食業特定技能1号技能測定試験/ ᠲᠣᠺ ᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠠ-1 ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠺᠠᠮᠪᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-73.pdf

https://otaff1.jp/


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2024-06-04
Улаанбаатар хот болон Токио хот хооронд Хамтран ажиллах тухай санамж бичиг байгуулагдлаа

2024-05-15
БШУЯ, Шинагава дүүрэг, ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа.

2024-03-06
“НОМИН ТАЛСТ” ЯПОНД!

2024-01-22
2024 онд Японы Нотогийн хойгт болсон газар хөдлөлтийн сэргээн босголтонд зориулж Монгол Улсын Засгийн газар тусламж үзүүллээ.

2024-01-10
Япон Улсын Ното хойгийн газар хөдлөлт

2023-12-07
Интертайнмент визний талаар【興行】

2023-11-20
Монгол Улсын иргэдэд олгох богино хугацааны олон удаагийн визний журмыг хөнгөвчлөх болон богино хугацааны олон удаагийн визний төрөл шинээр нэмэгдэж байгаа тухай

2023-11-17
“Япон хүний эхнэр/нөхөр” (日本人の配偶者等) гэх оршин суух зөвшөөрлийн талаар та бүхэнд мэдээлэл хүргэе.

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

*