2020 оны Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт зохион байгуулах төлөв/令和2年度外食業特定技能1号技能測定試験の実施について

2020-06-02  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн тархалтын улмаас шалгалтын тов хойшлогдсон билээ. 5 сарын 25-ний өдрөөс онц байдал цуцлагдаж тус шалгалтын комисс байгууллагын үйл ажиллагаагаа нь 27-ний өдрөөс эхэлж утсаар мэдээлэл болон зөвлөгөө өгч эхэлсэн байна.

Ажлын цагийн хуваар:

Ажлын өдрүүдэд 09:00-19:00 /12:00-13:00 хүртэл цайны цаг/

Бямба, ням, баярын өдрүүдэд амарна.

外食業特定技能1号技能測定試験/ Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт Японд зохион байгуулагдах хугацаа нь одоогоор товлогдоогүй хэвээр байгаа бөгөөд энэ талаар Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн яамны албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан зарлах ба гадаад зөвхөн Камбож улсад 6 дугаар сарын дундуур зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэнэ.

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠣ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25  ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ 27 ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ᠄
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ 09᠄00-19᠄00 /12᠄00-13᠄00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ/
ᠪᠢᠮᠪᠠ᠂ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
外食業特定技能1号技能測定試験/ ᠲᠣᠺ ᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠠ-1 ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠺᠠᠮᠪᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-73.pdf

https://otaff1.jp/


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-30
Япон улсад оршин суух үнэмлэхний товч мэдээлэл/在留資格証明書(在留カードについて)

2020-09-30
Амьдралд хэрэгтэй 10-н зөвөлгөө/強く生きる10つの方法

2020-09-29
Ажлын байрны гэмтэл, бэртэл, өвчин зэргийн нөхөн олговор (үйлдвэрийн осол мэргэжлээс хамаарах даатгал)/仕事でのけが・病気などの補償(労災保険)

2020-09-29
“Тусгай ур чадвартай ажилтан” гэдэг оршин суух зөвшөөрлийн шинэ ангиллын тухай/特定技能ビザに関するモンゴル語版での日本の外務省の公式ページ

2020-09-29
Эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай/健康と労働安全衛生法の内法・健康診断などについて

2020-09-28
Япон улсын Эрүүл мэндийн даатгал/日本の医療保険について

2020-09-28
Оршин суух зөвшөөрөл 特定技能/Тусгай ур чадвартай ажилтан Монгол хэл дээрх зурагт мэдээлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

*