2020 оны Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт зохион байгуулах төлөв/令和2年度外食業特定技能1号技能測定試験の実施について

2020-06-02  

Шинэ төрлийн Корона вирусийн тархалтын улмаас шалгалтын тов хойшлогдсон билээ. 5 сарын 25-ний өдрөөс онц байдал цуцлагдаж тус шалгалтын комисс байгууллагын үйл ажиллагаагаа нь 27-ний өдрөөс эхэлж утсаар мэдээлэл болон зөвлөгөө өгч эхэлсэн байна.

Ажлын цагийн хуваар:

Ажлын өдрүүдэд 09:00-19:00 /12:00-13:00 хүртэл цайны цаг/

Бямба, ням, баярын өдрүүдэд амарна.

外食業特定技能1号技能測定試験/ Токүтэйгино-1 Хоол ундны салбарын ур чадварын шалгалт Японд зохион байгуулагдах хугацаа нь одоогоор товлогдоогүй хэвээр байгаа бөгөөд энэ талаар Хөдөө аж ахуй, ой, загасны аж ахуйн яамны албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан зарлах ба гадаад зөвхөн Камбож улсад 6 дугаар сарын дундуур зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэнэ.

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠣ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25  ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ 27 ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ᠄
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ 09᠄00-19᠄00 /12᠄00-13᠄00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ/
ᠪᠢᠮᠪᠠ᠂ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
外食業特定技能1号技能測定試験/ ᠲᠣᠺ ᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠎ᠠ-1 ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠺᠠᠮᠪᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/gaikokujinzai-73.pdf

https://otaff1.jp/


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-10-31
Зарлал/お知らせ

2020-10-29
Япон улсад ур чадвартай дадлагажигч гаргах тухай товч тайлбар/特定技能についてモンゴルの政府からのお知らせ 重要!!!

2020-10-29
Буцах визээр Япон улсад буй иргэдийн анхааралд/帰国準備ビサで在留中のモンゴル人の皆さんへ 重要!!!

2020-10-27
Тусгай үүргийн нислэгээр явах иргэдийн анхааралд/10月28日の特別便で帰国される皆知っている

2020-10-27
Япон улсад их дээд сургууль болон магистер төгссөн, Япон хэлний N1 түвшинтэй бол Токүтэйкацүдо-46 виз горилоно/特定活動46号(日本の大卒者でN1合格者)

2020-10-27
2020 оны 11 сард үйлдэгдэх тусгай үүргийн нислэгийн хуваарь/11月に運航予定のミアットモンゴル航空会社特別便について

2020-10-22
Япон улсад ажиллаж буй гадаад иргэдийн тоон үзүүлэлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хуулийн товч мэдээлэл/在日外国人就労者と就労知識について

2020-10-22
Япон улсын Цагаачлалын албаны албан есний мэдээллийн бас нэгэн холбоос/東京出入国在留管理局の公式アカウントについて

2020-10-22
Корона вирусийн нөлөөтэй холбоотой гадаадын иргэдэд одоо хэрнэ үзүүлэж буй дэмжлэг/新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策①(外国人への支援)

2020-10-21
Япон улсад оршин сууж буй иргэн “Ур чадвартай ажилтан”/Токүтэйгино-1 ангиллын ажиллах виз болгох тухай/在留中の場合取得している在留資格を特定技能ビザに切り替える流れについて

*