2020 оны 7 сард болох Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт бүрэн цуцлагдлаа/日本語能力試験2020年度7月試験の中止について

2020-06-02  
  2020 оны 7 дугаар сард болох хуваарьтай байсан Япон хэлний төвшин тогтоох шалгалт JLPT/日本語能力試験 Япон улс төдийгүй зохион байгуулагддаг дэлхийн бүх улс оронд албан ёсоор цуцлагдсан байна. Үүний гол шалтгаан нь шинэ төрлийн Корона вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилготой арга хэмжээ бөгөөд тус шалгалтыг өгөхөөр нэг дор 1 саяас ч илүү иргэд цугладаг гэжээ.
  Харин 12 дугаар сарын шалгалт одоогоор хуваарийн дагуу зохион байгуулагдахаар байна.
2020 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ/日本語能力試験2020年度7月試験の中止について
2020 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ JLPT/日本語能力試験 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 1 ᠰᠠᠶᠠᠰ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠴᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг албан ёсны хуудсаар нь зочлон авна уу.
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

https://www.jlpt.jp/topics/202005191589859187.html


Хамгийн сүүлийн 10 нийтлэл

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг болон 2-р зэрэг/特定技能1号と2号の違いについて

2020-09-25
Тусгай ур чадвартай ажилтан 1-р зэрэг/特定技能1号-т нийт 14-н салбарт хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг

2020-09-24
Шинэ төрлийн Корона вирус дэгдсэнтэй холбоотойгоор Ажлаас халах, чөлөөлөх/新型コロナウイルスの影響を受けて退職・解雇された場合

2020-09-23
Япон улсад ажиллаж буй иргэддээ Япон улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны Монгол хэл дээрх цахим хуудас болон Монгол хэл дээрээ утасаар зөвөлгөө авах боломжтой болсон тухай мэдээлэл хүргэж байна/就労条件に関する総合情報サイト (確かめよう就労条件をモンゴル語版)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтээ цуцлуулах тохиолдолд/婚姻の解消について(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэх тухай/婚姻証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Япон улсад төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэл хийлгэх тухай/新生児 出生証明書の手続きについて(モンゴル国)

2020-09-23
Анх удаагаа Япон Улсад зорчих гэж байгаа бол/初めて日本へおいでの方へ

2020-09-18
Гэрээгээр ажиллаж буй дадлагажигч нар татвараас чөлөөлөх тухай мэдээлэл/技能実習生の皆様へ

2020-09-18
Япон улсын Хууль зүйн яамны албан есний цахим хуудас /Монгол хэл/法務省外国人生活サポートサイト モンゴル語版

*